O Projekte

Agropotravinársky sektor je jedným z najväčších a najpodporovanejších hospodárskych odvetví v EÚ. Je kľúčovým odvetvím trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja a bezpečnosti a ochrany potravín. Napriek veľkej podpore čelia poľnohospodárske odvetvia v členských štátoch vážnym problémom; na Slovensku je to najmä nízka úroveň domácej poľnohospodárskej výroby, nízka kvalita potravinových výrobkov, vysoká miera nezamestnanosti najmä medzi mladými ľuďmi, starnutie obyvateľstva a opúšťanie vidieckych oblastí. 
Projekt vychádza z dôležitej a nenahraditeľnej úlohy poľnohospodárstva a potravinárstva v národných ekonomikách (nielen) členských štátov. 

Cieľom projektu je posilnenie multidisciplinárneho prístupu vo vyučovacom procese cieľovej skupiny projektu - študentov doktorandského štúdia a poskytnúť im odborné znalosti a informácie v oblastiach Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, rizikových faktorov v potravinovom reťazci, legislatívy týkajúcej sa pôdy, životného prostredia a potravín a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, s cieľom vychovať expertov na princípe „from farm to fork".

Projekt CEEAG je podporený programom Erasmus+ Európskej únie.